Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.Na podstawie  § 12 z dnia 27 kwietnia  2015  roku w sprawie szczegółowych  warunków   i sposobu przeprowadzania egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie  (Dz.U z 2015, poz.673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz.1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu­ lutym 2019 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania  egzaminu   zawodowego mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których  mowa  w  pkt. 4.1   Informacji o sposobie  organizowania  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 roku, oraz mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


Powrót do listy aktualności